Inkluze v mš

Ve školním roce 2021-22 pokračujeme ve vzdělávání dítěte s podpůrným opatřením 4 – proces inkluze. Dítě se vzdělává za pomoci asistentky pedagoga, která spolupracuje na plánování činností dle třídního vzdělávacího programu v souladu se Školním vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání naší MŠ a řídí se pokyny učitelek dané třídy.

Součástí inkluzivního vzdělávání je i práce s dětmi a rodinami cizinců.

Dále vzděláváme děti s odkladem povinné školní docházky podle námi vytvořených plánů pedagogické podpory dle výsledků vyšetření pracovníků školských poradenských zařízení.